Werkwijze

Aanmelding

De aanmelding bij IBASS is eenvoudig. Een nieuwe cliënt of zijn huidige hulpverlener kan het contactformulier invullen op de website, bellen naar ons kantoor of een e-mail sturen. Het secretariaat van IBASS heeft de volgende gegevens van de cliënt nodig: naam, leeftijd, woonplaats, contactgegevens, een korte beschrijving van de hulpvraag en informatie over de indicatie. Wij willen graag weten of er al een indicatie van de gemeente is afgegeven of dat deze nog moet worden aangevraagd. Vervolgens wordt aan de hand van deze gegevens gekeken of er een coach bij de cliënt in de buurt ruimte heeft voor een nieuwe cliënt en of deze coach past bij de hulpvraag.

Kennismaking

Na aanmelding bij IBASS neemt de coach binnen een week contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt bepaald of er een match is tussen de hulpvraag en de begeleiding die IBASS kan bieden. Als dit het geval is, kan óf de begeleiding direct beginnen óf wordt de cliënt begeleid bij de aanvraag van een indicatie bij de gemeente indien deze nog niet aanwezig is. Als het klikt tussen deze coach en de cliënt, zal deze coach ook helpen bij de aanvraag en de verdere begeleiding op zich nemen.

De Indicatie

Sinds januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor vergoeding van begeleiding door IBASS. Op basis van een zogenaamd “keukentafelgesprek” kan een indicatie worden afgegeven. Als er nog geen indicatie is kunnen wij helpen bij de aanvraag.

Individueel begeleidingsplan

Als de indicatie is afgegeven, volgt een aantal gesprekken om nader kennis te maken en een begeleidingsplan op te stellen.

Het begeleidingsplan geeft een overzicht van het functioneren op alle leefgebieden. De leefgebieden die worden onderscheiden zijn: huisvesting, financiën, sociaal netwerk, huiselijke relaties, lichamelijk gezondheid, psychische gezondheid, activiteiten dagelijks leven, maatschappelijke participatie, dagbesteding, verslaving en justitie.

Van elk leefgebied brengt de cliënt samen met de coach in kaart hoe de huidige situatie is en waar de cliënt naar toe wil werken (zijn toekomstvisie). Ook wordt verkend welke kracht of kwaliteit in het verleden heeft geholpen om zaken voor elkaar te krijgen, zo mogelijk per leefgebied.

Client en coach bepalen samen welke leefgebieden relevant zijn voor verbetering van de leefomstandigheden van de cliënt en waar aandacht aan zal worden besteed in de begeleiding en ondersteuning. In het plan worden tevens doelen en acties beschreven die bijdragen aan het verbeteren van de situatie en het welbevinden van de cliënt op de uitgekozen leefgebieden.

Het begeleidingsplan is de kapstok voor de ondersteuning. Het geeft zicht op de voortgang en wordt gebruikt voor rapportage en evaluatie.

In de praktijk blijven wij kijken naar alle leefgebieden om tijdens de begeleiding in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten.

Plaats van de begeleiding

De cliënt kan zelf bepalen waar de begeleiding plaatsvindt, zogenaamd Ambulante Begeleiding. Dit is in de meeste gevallen bij de cliënt thuis maar het kan bijvoorbeeld ook op het kantoor van IBASS of op de werkplek van de cliënt.

Thuis is vaak de plaats waar wij het meest praktisch bezig kunnen zijn, zoals de administratie op orde brengen en houden, een planning maken van huishoudelijke taken etc. Ook kunnen wij daar de context van de cliënt meenemen in de begeleiding, bijvoorbeeld het verloop van de communicatie met andere gezinsleden, de relatie van de cliënt etc.