Werkwijze

AANMELDING

De aanmelding bij IBASS is eenvoudig. Een nieuwe cliënt, zijn huidige hulpverlener of de WMO/Jeugd-consulent kan het aanmeldformulier invullen op de website. Indien dit niet mogelijk is kan men telefonisch contact opnemen met kantoor. Wij willen graag weten of er al een indicatie van de gemeente is afgegeven of dat deze nog moet worden aangevraagd. Zo gauw er zicht is op een indicatie van de gemeente, of een andere vorm van financiering, wordt aan de hand van deze gegevens gekeken of er een coach bij de cliënt in de buurt ruimte heeft voor een nieuwe cliënt en of deze coach past bij de hulpvraag.

KENNISMAKING

Na aanmelding bij IBASS neemt de medewerker zorgadministratie binnen een week contact op. In dit gesprek wordt bepaald of er een match is tussen de hulpvraag en de begeleiding die IBASS kan bieden. Als dit het geval is, én er is financiering beschikbaar (bijvoorbeeld indicatie, eigen fondsen of via de werkgever), dan zal de medewerker zorgadministratie op zoek gaan naar een passende coach. Indien er nog geen financiering is dan wordt cliënt geadviseerd om eerst een keukentafelgesprek aan te vragen bij het WMO-loket van de gemeente. Een gemeente kan een wachtlijst hebben voor het behandelen van een indicatie aanvraag. Als er een passende coach gevonden is dan heeft deze een startgesprek met de cliënt. Gemiddeld genomen duurt het 14 dagen tussen aanmelding en het startgesprek met de coach, mits er geen wachtlijst is in de betreffende regio en de indicatie is toegezegd. Als het klikt tussen deze coach en de cliënt, dan zal deze coach de verdere begeleiding op zich nemen. Als er geen klik is tussen de coach en de cliënt, dan wordt gekeken of er een andere coach gekoppeld kan worden.

DE INDICATIE

Sinds januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor vergoeding van begeleiding door IBASS. Op basis van een zogenaamd “keukentafelgesprek” kan een indicatie worden afgegeven. Als er nog geen indicatie is kunnen wij adviseren over de te nemen stappen. Hier vindt u alle gemeenten waar IBASS een contract mee heeft. Als IBASS geen contact met de betreffende gemeente heeft, is het soms mogelijk om de zorg van IBASS te financieren met een PGB, via een werkgever of door het particulier te financieren. Indien de kosten voor begeleiding worden vergoed door de gemeente én je 18 jaar of ouder bent dan betaal je een eigen bijdrage van 19 euro per maand aan het CAK. In een aantal gemeenten geldt dat de eigen bijdrage vervalt indien je een laag inkomen hebt. Zie voor meer informatie over de eigen bijdrage de website van het CAK. Deze eigen bijdrage staat los van de eigen bijdrage van je zorgverzekering.

INDIVIDUEEL BEGELEIDINGSPLAN

Als de indicatie is afgegeven, volgt een aantal gesprekken met de toegewezen coach om nader kennis te maken en een begeleidingsplan op te stellen.

Het begeleidingsplan geeft een overzicht van het functioneren op alle leefgebieden. De leefgebieden die worden onderscheiden zijn: huisvesting, financiën, sociaal netwerk, huiselijke relaties, lichamelijk gezondheid, psychische gezondheid, activiteiten dagelijks leven, maatschappelijke participatie, dagbesteding, verslaving en justitie. Het begeleidingsplan dient aan te sluiten bij de door de gemeente aangegeven doelen.

Van elk leefgebied brengt de cliënt samen met de coach in kaart hoe de huidige situatie is en waar de cliënt naar toe wil werken (zijn toekomstvisie). Ook wordt verkend welke kracht of kwaliteit in het verleden heeft geholpen om zaken voor elkaar te krijgen, zo mogelijk per leefgebied.

Client en coach bepalen samen welke leefgebieden relevant zijn voor verbetering van de leefomstandigheden van de cliënt en waar aandacht aan zal worden besteed in de begeleiding en ondersteuning. In het plan worden tevens doelen en acties beschreven die bijdragen aan het verbeteren van de situatie en het welbevinden van de cliënt op de uitgekozen leefgebieden.

Het begeleidingsplan is de kapstok voor de ondersteuning. Het geeft zicht op de voortgang en wordt gebruikt voor rapportage en evaluatie.

In de praktijk blijven wij kijken naar alle leefgebieden om tijdens de begeleiding in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten.

PLAATS VAN DE BEGELEIDING

De cliënt kan zelf bepalen waar de begeleiding plaatsvindt, zogenaamd Ambulante Begeleiding. Dit is in de meeste gevallen bij de cliënt thuis maar het kan bijvoorbeeld ook op het kantoor van IBASS of op de werkplek van de cliënt.

Thuis is vaak de plaats waar wij het meest praktisch bezig kunnen zijn, zoals de administratie op orde brengen en houden, een planning maken van huishoudelijke taken etc. Ook kunnen wij daar de context van de cliënt meenemen in de begeleiding, bijvoorbeeld het verloop van de communicatie met andere gezinsleden, de relatie van de cliënt etc.