Missie en Visie

Missie

IBASS levert begeleiding op maat aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) naar maximale zelfstandigheid. De coaches van IBASS zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ASS met een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie. Wij integreren de aspecten zorg, werk en training om dit doel te bereiken.

Onze visie op effectieve begeleiding

Levensloopbegeleiding betekent voor ons dat wij begeleiding bieden in alle levensfasen en dat wij aandacht hebben voor alle leefgebieden. De leefgebieden die wij onderscheiden zijn: huisvesting, financiën, sociaal netwerk, huiselijke relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, activiteiten dagelijks leven, maatschappelijke participatie, dagbesteding, verslaving en justitie.

Uitgangspunten in onze begeleiding zijn:

  • Behoud van regie over eigen leven

Begeleiding is altijd afgestemd op de kracht en vaardigheden van de cliënt. Wij sluiten hierop aan, maar nemen de regie niet over. Wij ondersteunen bij het maken van keuzes in het leven en het opbouwen van vaardigheden.

  • Maatschappelijke participatie

Deelname aan het maatschappelijk leven is van belang voor een positief gevoel van eigenwaarde. Een belangrijk onderdeel van onze begeleiding is het zoeken naar een passende invulling van deelname aan de maatschappij.

  • Balans draagkracht en draaglast

Mensen met ASS ervaren sneller druk en er moet rekening worden gehouden met de kans op overbelasting. Het ondersteunen van cliënten om zicht te krijgen op hun belastbaarheid en om manieren aan te dragen om te leren omgaan met druk zijn belangrijke aandachtspunten.

  • Zelfredzaamheid, zelfreflectie en inzicht

Mensen kunnen beter passende keuzes maken als ze inzicht hebben in eigen kracht, vaardigheden en minder sterk ontwikkelde vermogens. Het vergroten van zelfkennis en het onder ogen zien en accepteren van beperkingen zijn belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en goede keuzes te maken voor studie, werk, hobby’s en andere activiteiten.

  • Ondersteuning van het netwerk

Ouders en anderen om de persoon met ASS heen kunnen een cruciale rol spelen in het dagelijks functioneren. Wij stemmen onze begeleiding af met dit netwerk, ook wel steunkring genoemd, en werken aanvullend op de steun die de directe omgeving al biedt.